Tokai Springy Sound

Vintage Tokai Stratocaster 'lawsuit' era guitar. Amazing detail to 1950s specs. Dark grey sparkle metallic finish. Includes original tweed case.